Group 2 (1)

תקנון האתר

תקנון אתר אינטרנט

א. כללי

 1. ברוך הבא לאתר https://makeit.academy (להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.
 2. תנאים אלו חלים על כל סוגי הגולשים בין אם הנך אדם פרטי או גולש מסחרי ותנאים אלו חלים על השימוש באתר בתכנים הכלולים בו לרבות כל כתובת המהווה חלק משירותיו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 3. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, וידאו, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, אודיו, וכל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 4. בתנאים אלה, המונח "מפעילי האתר" או "בעלי האתר" מתייחס הן לבעלי האתר בפועל והן לעובדים מטעמם או בשירותם או לשותפיהם.
 5. האתר רשאי לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. ואולם בכל מקרה, הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות.
 6. אם אינך מסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון, אנא הפסק מיד כל שימוש באתר.
 7. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

ב. תנאי השימוש באתר וחובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב להשתמש במידע המוצע באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד ואתה אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר.
 2. סטודנט שנרשם לאחד הקורסים של מנהלי האתר ו/או שרכש ערכת לימוד יהיה כפוף בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון זה, גם לתנאי המפורטים בתקנון ההרשמה עליו חתם.
 3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 4. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, פוגע בפרטיות הזולת, מאיים, בעל אופי מיני, פורנוגראפי, גזעני, או בלתי חוקי.
 5. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו, הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
 6. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא למעט בדרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר. מוסכם ומובהר כי משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב כי השימוש האמור יעשה למטרות פרטיות בלבד ולא יעשה כל שימוש בתכני האתר למטרות מסחריות, עסקיות, קידומיות או אחרות. המשתמש מתחייב שלא להעתיק חלקים מהאתר עבור כל מטרה שהיא ובכל אמצעי שהוא, לרבות data mining information collection בין אם באופן ממוחשב ידני או באמצעות אמצעים אוטומטיים כאלו ואחרים, כגון רובוטי איסוף מידע וכו'.

ג. ויתור והגבלת אחריות לגבי השימוש בשירותי האתר

 1. המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והאתר לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
 2. האתר מעודד אותך וממליץ לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה.
 3. האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה עליך המשתמש (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאיים, עורכי דין וכולי).
 4. יובהר כי אין לקבל כל החלטה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע"י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
 5. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר ונשלח ברשימות הדיוור ובתוך כך אנטנות סלולר, מוסדות לימוד וכולי.
 6. האתר לא אחראי בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.
 7. האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינו מתחייב כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 8. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
 9. האתר יפעל כמיטב יכולתו על מנת לתת את שירותיו למשתמשים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין האתר אחראי לתכנים עצמם. בשים לב לאמור לעיל, אתה פוטר בזה את האתר מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתוכן, שירות או מוצר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם למשתמשים, ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה משימוש באתר ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או מדרך העברתם וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.
 10. כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירותים הניתנים ו/או התכנים המתפרסמים באתר אינם ואף אינם מתיימרים להיות משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או דעה מקצועית של איש מקצוע באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו והאתר אינו נושא באחריות לתכנים ו/או שירותים אלו.

ד. אזהרה נוספת!

 1. אזהרה! מטרת המידע המועבר באתר הינה למטרה לימודית בלבד, להרחבת ידע כללי בכל הנוגע למבחן ה-IMAT, תהליכי ההרשמה למבחן ולאוניברסיטאות השונות והתנאים המקדמיים המתאימים. מובהר בזאת כי האתר, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו, אינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר עם האמור. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. דע כי המידע אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המשתמש במידע מוותר על כל זכות תביעה וכל טענה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

ה. שימוש של האתר במידע ומדיניות פרטיות

 1. האתר עשוי לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים.
 2. האתר עשוי להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות המשתמשים.
 3. כמו כן, האתר רשאי להשתמש בשירותיהן של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. האתר אינו אחראי לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
 4. על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי האתר ו/או מי מטעמו, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהאתר, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 5. באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות חיוג אוטומטי על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר או על ידי שליחת בקשה לכתובת makeimat@gmail.com.
 6. בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לאתר להעביר הפרטים לגופים הרלוונטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.

ו.פרסומות באתר

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם פרסומות באתר בכל מקום אשר האתר ימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. האתר אינו אחראי למודעות חיצוניות ולא יהיו לך כל טענות בדבר פרסומות אלה.

ז. זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו כולל תכנים הנמסרים לפרסום על ידך, וכולל מודעות שהנך מפרסם באתר הינן של האתר בלבד. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים גם בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר מרכיביו הצורניים, הטקסטים, הפרסומים, המודעות וכן קבצים מכל סוג שהוא.
 2. בקבלת תנאי שימוש אלה, המפרסם מודעה באתר מעביר לאתר את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה זו (ובכלל זה תוכן המודעה והתמונות הכלולות בה) לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
 3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
 4. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.
 5. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שהמשתמש מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר המשתמש מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם המשתמש או היוצר אינו בעל הזכויות בתכנים שהינו מוסר לפרסום, הרי שהוא מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
 6. במסירת התכנים לפרסום המשתמש מקנה לאתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
 7. האתר לא אחראי בגין כל נזק מכל מין או סוג כל שהוא הנוגע לקניין רוחני שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה או טקסט או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכויות יוצרים או זכות קניין אחרת. לאתר קיימת הזכות להסיר כל פרסום מפר ככול שתובא לידיעתו קיומה של הפרה.
 8. הינך מסכים כי לתמונות המתפרסמות על ידך יוצמד סימן מים יחודי של האתר ולוגו האתר על מנת למנוע העתקות. הינך מוותר על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים וזכויות אחרות בתמונות אלה.

ח. קישורים באתר

 1. באתר תמצא קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. בכל הנוגע לקישורים שאינם מתופעלים על ידי האתר ושהאתר איננו שולט או מפקח עליהם, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או  בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.
 2. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 3. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 4. האתר אינו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

ט. אבטחת מידע

 1. האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.

י. שיפוי

 1.  המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המשתמש.

יא. סמכות שיפוט

 1. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

יב. פנה אלינו

 1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר. באם התרחשה תקלה כלשהי, ו/או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או ברצונך לפנות אלינו לגבי תלונה/בקשה/הערה/הארה, אנא פנה אלינו באמצעות צור קשר  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.